PAKETA PUNE DHE AKTIVITETESH

P.P.1  Administrim dhe Koordinim

1.2.Administrim i Projektit

1.3. Takime

1.4 Çertifikim i kostove

 

P.P. 2 Promovim dhe Publikim

2.1. Plani Komunikativ

2.2. Material informativ: logo dhe slogani, paketë informative, broshura, afishe tematike.

2.3 Fushatë promovimi në MEDIA (shtypi-interneti)

2.4. Konferenca/mitingje

2.5 Publikim të një botimi tregjuhësh (greqisht-shqip-anglisht) për projektin.

 

P.P. 3. Ruajtja dhe mbrojtja e objekteve kulturore

3.1 Studim për bilancimin e risqeve

3.2. Furnizim me pajisjet e domosdoshme për mbrojtjen e dy teatrove antike (sistem ICV)

3.3 Infrastrukturë për ruajtjen e zonave me rendësi të veçantë arkeologjike.

 

P.P.4 Krijimi i një rrjeti ndërkufitar për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore

4.1 Krijimi i një rrjeti me emrin MileSTONES

4.2 Zhvillimi i një plani të përbashkët strategjik për promovimin e rezulseve kulturore ndërkufitare

4.3 Organizim i misioneve  për përfaqësuesit e autoriteteve, institucioneve, ndërmarrjeve dhe Organizatave Jo Qeveritare.

 

P.P.5 Linja tematike ndërkufitare

5.1 Planifikim, hartografim dhe digitalizim i linjave tematike nga Dodona në teatrin e Foinikes.

5.2.Vendosja e sinjaleve dhe tabelave në gjatësinë e linjës në zonën ndërkufitare

5.3 Ndërtim i infokioskave në zonë

5.4   45’ Dokumentar TV